چرخ گوشت مدل 2320«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»