چرخ گوشت مدل 2310«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»