چرخ گوشت مدل 2120«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»