پنکه چند حالته با چرخش 360 درجه مدل 1720«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»