پنکه چند حالته مدل 1716«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»