سینی استیل بیضی کد 715«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»