سینی استیل مستطیل کوچک کد 712«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»