غذاساز دیجیتال 1000واتی مدل 510«با تشکر از حضور شما در غرفه آکیلیس نمایشگاه بین المللی تهران»